پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در مقطع دكتري دانشگاه صنعتي شاهرود
1390/01/30    05:12:06
پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در مقطع دكتري (Ph.D) براي نيمسال اول 91-90 در دانشگاه صنعتي شاهرود
بسمه تعالي
پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در مقطع دكتري (Ph.D)
براي نيمسال اول 91-90 در دانشگاه صنعتي شاهرود

بدينوسيله به اطلاع مي رساند دانشگاه صنعتي شاهرود در نظر دارد براساس آئين نامه اجرايي نحوه پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در مقطع دكتري جهت نيمسال اول 91-90 اقدام به پذيرش دانشجو در رشته هاي ذيل در سال تحصيلي 91-90 نمايد.

مهندسي معدن(استخراج)،مهندسي معدن(اكتشاف)،مهندسي برق(كنترل)، فيزيك(حالت جامد)
مهندسي عمران(خاك و پي)، فيزيك(ذرات بنيادي)،مهندسي عمران(هيدروليك)،مهندسي مكانيك(تبديل انرژي)،مهندسي برق(قدرت)،مهندسي مكانيك(طراحي كاربردي)

الف)شرايط عمومي :
1- دارا بودن صلاحيت عمومي به تشخيص هيأت مركزي گزينش دانشجو.
2- نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان مرد.

ب) شرايط اختصاصي:
1- داشتن دانشنامه كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) يا بالاتر متناسب با رشته هاي تحصيلي مورد تقاضا از يكي از دانشگاههاي داخل يا خارج از كشور كه به تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده باشد.
2- امكان استفاده از اين آئين نامه فقط براي متقاضياني كه دوره كارشناسي ارشد آنها هم رشته با دوره دكتري مورد تقاضا بوده و يا رشته دوره كارشناسي ارشد ايشان حداقل 80% با رشته مورد نظر همپوشاني داشته باشد امكان پذير است (تشخيص همپوشاني با گروه برگزار كننده دوره دكتري مي باشد)
3-دانشجويان فعلي كارشناسي ارشد دانشگاهها با ارائه گواهي طبق فرم شماره 2 كه تا 31/6/90 دانش آموخته خواهند شد.
4- موفقيت در يكي از آزمون هاي زبان انگليسي بشرح ذيل
موفقيت در آزمون ورودي (كتبي و شفاهي)
• داشتن نمره حداقل 50 از آزمون MCHE.
• داشتن نمره حداقل 5 از آزمون IELTS.
• داشتن نمره حداقل 470 از آزمون TOLIMO.
• داشتن نمره حداقل 470 از آزمون TOFEL.
تبصره:
داوطلب بايد ترجيحاً در هنگام ورود به دوره دكتري مدرك قبولي معتبر كه بيش از دو سال از تاريخ اخذ آن نگذشته باشد در يكي از آزمون هاي فوق را ارائه نموده و يا اين مدرك را تا زمان ارزيابي جامع ارائه نمايد. در غير اينصورت دانشجو مجوز شركت در ارزيابي جامع را نداشته و از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.


ج) شرايط ويژه ممتاز بودن:
(متقاضي مي بايست حداقل يكي از شرايط بند **) و تمام شرايط (بند ***) را احراز نمايد.
**) شرايط ممتاز بودن (متقاضي بايد حداقل يكي از شرايط زير را دارا باشد تا ممتاز تلقي گردد)
 1- برگزيدگان المپياد علمي دانشجويي كشور (رتبه اول تا سوم هر رشته) به تأييد سازمان سنجش و آموزش كشور.
 2- برگزيدگان آزمون سراسري كارشناسي ارشد در هر رشته آموزشي به عنوان دانشجوي ممتاز با معرفي سازمان سنجش و آموزش كشور.
 3- دانشجويان دوره كارشناسي ارشد كه داراي حداقل يك مقاله پذيرفته شده قطعي و يك مقاله چاپ شده در مجلات معتبر علمي- پژوهشي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده كه نام دانشجو به عنوان مؤلف اول يا دوم مقاله ذكر شده باشد.
تبصره:
در خصوص مقالات مستخرج از پايان نامه كارشناسي ارشد ترتيب افراد در صورتي كه تمامي اسامي نفرات قبل از دانشجو اساتيد راهنما و يا مشاور وي باشند، اهميت ندارد.

***) شرايط پذيرش: (داشتن تمام شرايط الزامي است).
1- در زمان شروع تحصيل در دوره دكتري از مقطع كارشناسي ارشد فارغ التحصيل شده باشد.
2- در زمان تقاضا بيش از يكسال از فراغت از تحصيل متقاضي نگذشته باشد.
تبصره: زمان يكسال تا دو سال قابل افزايش است در صورتي كه متقاضي حداقل 3 مقاله علمي- پژوهشي معتبر پذيرفته شده يا چاپ شده داشته باشد كه دانشجو به عنوان مؤلف اول تا دوم باشد.
3- داراي حداقل معدل كل دروس دوره كارشناسي ارشد بدون پايان نامه 17 بوده و پايان نامه وي عالي ارزيابي شده باشد.
4- مقالات ارائه شده بايستي در زمينه رشته تحصيلي متقاضي باشد.
5- حداقل يكي از مقالات ارائه شده مستخرج از پايان نامه باشد.
6- رشته مورد تقاضا براي تحصيل در دوره دكتري بايد با رشته كارشناسي ارشد متقاضي همخواني داشته باشد.

د) مراحل اجرايي:
د-1- نحوه ثبت نام:
1- ثبت نام بصورت اينترنتي بوده و داوطلبان براي ثبت نام بايد به آدرس اينترنتي http://golestan.shahroodut.ac.ir مراجعه كرده و گزينه متقاضي شركت در آزمون را نتخاب كنند
2- داوطلبان بايد تمامي مراحل لازم براي ثبت نام اينترنتي شركت در آزمون را انجام داده و گواهي پذيرش از سيستم دريافت نمايند.
3- هزينه ثبت نام مبلغ 000/200 ريال (دويست هزار ريال) مي باشد. مبلغ هزينه بايد به حساب سيبا به شماره 2178612988005 بانك ملي شعبه مركزي شاهرود به نام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه صنعتي شاهرود واريز شود.
نكته مهم: لازم است متقاضي در حين ثبت نام شماره و تاريخ فيش بانكي را در سيستم ثبت كرده و اصل فيش بانكي را به همراه ساير مدارك مورد نياز از طريق پست پيشتاز به دفتر اداره تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي شاهرود ارسال نمايد.
4- مهلت ثبت نام حداكثر تا پايان وقت اداري 29/2/90 بوده و پس از آن سيستم غير فعال مي گردد. داوطلبان همچنين بايد مدارك لازم را حداكثر تا پايان وقت اداري 3/3/90 با پست پيشتاز به نشاني: شاهرود- بلوار دانشگاه- ميدان هفتم تير- صندوق پستي 316- كد پستي 3619995161 دانشگاه صنعتي شاهرود مديريت تحصيلات تكميلي ارسال نمايند و رسيد پستي را نزد خود نگاه دارند. لطفاً بر روي پاكت عنوان مربوط به پذيرش بدون آزمون دكتري و نام رشته امتحاني ذكر شود.تبصره 1) داوطلبين گرامي توجه نمايند كه تا مهلت زماني 29/2/90 ثبت نام خود را قطعي نمايند؛ زيرا امكان ثبت نام پس از تاريخ فوق امكان پذير نمي باشد.
تبصره 2) درخواست ثبت نام بصورت غير اينترنتي امكان پذير نمي باشد.
تبصره 3) مدارك ارسالي داوطلبان و وجه پرداختي آنها به هيچ وجه مسترد نمي گردد.
د-2- ارسال مدارك مورد نياز:
* داوطلبان بايد مدارك لازم را حداكثر تا تاريخ 3/3/90 به اداره تحصيلات تكميلي دانشگاه ارسال نمايند.

مدارك مورد نياز:
1- تصوير كارت ملي و تمام صفحات
2- دو قطعه عكس 4×3 همانند و جديد با ذكر مشخصات در پشت آنها.
3- تصوير گواهي كارشناسي و كارشناسي ارشد كه معدل در آنها ذكر شده باشد.
تبصره) دانشجويان نيمسال آخر دوره كارشناسي ارشد بايد گواهي اشتغال به تحصيل و نيز تأييد اتمام دوره مزبور تا پايان شهريور 1390 (فرم شماره 2) را ضميمه نمايند. همچنين ارسال ريز نمرات واحدهاي گذرانيده شده (به صورت رسمي و يا به صورت تايپ شده با امضاء داوطلب) ضرورت دارد.
4- فرم تكميل شده شماره 1 همراه با كليه ضمائم آن.
5- تصوير كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت يا دفترچه آماده به خدمت معتبر براي داوطلبان مرد.
تبصره 1) داوطلباني كه در حال انجام خدمت وظيفه هستند مي توانند با ارائه گواهي از يگان محل خدمت خود مبني بر اينكه تا پايان شهريور ماه سال 1390 خدمت وظيفه را به پايان خواهند رساند تقاضاي پذيرش بدهند.
تبصره 2) دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت كه تاريخ اعزام آنها پس از تاريخ 1/7/90 باشد مي توانند متقاضي پذيرش بدون آزمون باشند.
6- تصوير گواهي مربوط به احراز حداقل نمره مورد پذيرش دانشگاه در زبان انكليسي (موضوع بند 3 شرايط اختصاصي داوطلبان) براي دارندگان مدرك مورد نياز.
7- اصل و فتوكپي رسيد بانكي به مبلغ 000/200 (دويست هزار ريال) به حساب سيبا به شماره 2178612988005 بانك ملي شعبه مركزي شاهرود به نام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه صنعتي شاهرود.
8- مدارك لازم دال بر دارا بودن شرايط لازم براي استفاده از آئين نامه (ارسال كپي كامل از مقالات علمي- پژوهشي يا ISI و يا ارائه گواهي دال بر دانشجوي نمونه كشوري در دوره كارشناسي ارشد).
9- اصل گواهي ثبت نام اينترنتي (كه توسط داوطلب از طريق سيستم گلستان دريافت شده است).
10- ذكر نام و نشاني محل تحصيل كارشناسي ارشد و آدرس تماس (تلفن/پست الكترونيكي) 2 نفر از استادان دوران تحصيلي (ترجيحاً دوره كارشناسي ارشد) براي بررسي صلاحيت علمي داوطلب.

د-2-2- گروه آموزشي مربوطه از متقاضيان واجد شرايط اين آئين نامه مصاحبه به عمل آورده و نتايج را به اداره تحصيلات تكميلي ارسال مي كند.
تبصره: به مدارك ناقص و يا دريافت شده پس از تاريخ ذكر شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
داوطلبان براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانند در وقت اداري با دفتر تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي شاهرود از طريق شماره تلفن 9-3392204-0273 داخلي 2343 تماس بگيرند.
آدرس: شاهرود- بلوار دانشگاه- ميدان هفتم تير- صندوق پستي 316 كد پستي 3619995161 دانشگاه صنعتي شاهرود- مديريت تحصيلات تكميلي-تلفن -3392204-0273 داخلي 2343.کلمات مرتبط : پذيرش بدون آزمون - دانشجويان ممتاز - مقطع دكتري - (Ph.D) - دانشگاه صنعتي شاهرود
Share/Save/Bookmark
  کد خبر : 33